Haber Tarihi

11 Aralık 2020

12 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31332

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SIĞIR KARKASININ SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütleri ile sınıflandırma ölçütlerinin uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 uncu, 31 inci, 41 inci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Bakanlık denetçisi: Yetkili merci tarafından görevlendirilen veteriner hekimleri,

ç) Karkas: Kesilen hayvanın; kanının akıtılması, baş ve ayaklarının ayrılması, derisinin yüzülmesi ve iç organlarının çıkarılmasından sonra geriye kalan tüm gövdesini,

d) Kaydedilen fiyat: Aynı kesimhanede aynı hafta içinde kesilen, eşdeğer kategori ve sınıfa ait karkaslar için ödenen ortalama fiyatı,

e) Komisyon: Karkas Sınıflandırma Komisyonunu,

f) Pazar fiyatı: Sınıflandırma ölçütüne dayalı olarak oluşturulan ve kesimhaneye getirilen 8 ay ve üzeri hayvan için tedarikçiye ödenen katma değer vergisi hariç net fiyatı,

g) TÜRKVET: Bakanlığın büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıt sistemini,

ğ) Uzman sınıflandırıcılar: Sınıflandırma işi için yeterlikleri sertifikalandırılmış veteriner hekimleri,

h) Yarım karkas: Karkasın boyun (servikal), sırt (dorsal), bel (lumbal) ve sağrı (sakral) omurları ile göğüs kemiği (sternum) ve işiopubik simfisiz’in ortasından simetrik olarak ikiye bölünmesi ile elde edilen parçasını,

ı) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sığır Karkası Kategorileri, Sığır Karkasının Sınıflandırılması,

Hazırlanması ve Tanımlama

Sığır karkası kategorileri

MADDE 5 – (1) Sığır karkasları aşağıda yer alan kategorilere ayrılır:

a) Kastre edilmemiş yaşı on iki ay ile yirmi dört ay arası erkek hayvanların karkasları: “A”

b) Kastre edilmemiş, yaşı yirmi dört ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “B”

c) Kastre edilmiş, yaşı on iki ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “C”

ç) Doğum yapmış dişi hayvanların karkasları: “D”

d) Yaşı on iki ay ve üstü diğer dişi hayvanların karkasları :“E”

e) Yaşı sekiz ay ile on iki ay arası hayvanların karkasları: “Z”

(2) Sığır karkaslarının, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine uygun olarak yaş tayinleri doğrulanır.

Sığır karkasının sınıflandırılması

MADDE 6 – (1) TÜRKVET’e kayıtlı sığırların karkasları, Ek-1’de yer alan kas yapısına ve Ek-2’de yer alan yağ örtüsüne göre değerlendirilerek sınıflandırılır.

(2) Ek-1’de yer alan kas yapısı sınıflandırmasında “S” harfi ile tanımlanan sınıf, diğer sınıflardan üstün çift kaslı karkas tipleri için kullanılır.

(3) EK-1’de belirtilen sınıflar için karkas yapısı;

a) Sınıfını tam olarak temsil ediyorsa (=),

b) Ne bulunduğu sınıfı ne de bir alt sınıfı temsil ediyorsa (-),

c) Bulunduğu sınıfın bir üstü olarak değerlendirilememekle birlikte sınıfın normal yapısından daha iyi kondisyonda ise (+),

işaretleri sınıfı belirten harfin yanına eklenir.

Sığır karkasının hazırlanması

MADDE 7 – (1) Sığır karkasları ve yarım sığır karkasları;

a) Baş ve ayaklar olmaksızın (baş, boyun (atlantooksipital eklemden), ayaklar (karpometakarpal eklemden) ve tarsometatarsal eklemlerden kesilerek karkastan ayrılır),

b) Böbrekler, böbrek yağı ve pelvik yağı bulunmaksızın,

c) Göğüs ve karın boşluğundaki organlar olmaksızın,

ç) Genital organlar ile bu organlara bağlı kaslar ve meme ile meme yağları olmaksızın,

hazırlanır.

(2) Birinci fıkraya ilave olarak pazar fiyatlarının oluşturulabilmesi amacıyla yetkili merci tarafından farklı bir hazırlama şekli belirlenebilir.

Sınıflandırma ve tanımlama

MADDE 8 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onaylı kesimhane işletmecisi;

a) Kesimhanesinde kesilen yaşı sekiz ay ve üzeri sığırlardan elde edilen ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik gereği sağlık işareti taşıyan tüm karkas veya yarım karkasların, bu Yönetmeliğe uygun olarak sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamak için tedbirler alır.

b) Karkasın sınıflandırılma ve tanımlanmasının kesimhanede yapılmasını sağlar. Ancak, yıllık ortalama olarak haftada yaşı sekiz ay ve üzeri yüz elli baş ve altında sığır kesen onaylı kesimhanelerde bu sınıflandırma ve tanımlamanın yapılması zorunlu değildir.

(2) Yağ örtüsüne göre yapılan sınıflandırmanın işaretlenmesi ve tanımlanması; karkaslardan veya yarım karkaslardan, karkasın bulunduğu yağ sınıfının tespitini etkilemeyecek kadar dış yağ tabakasının asgari uzaklaştırılmasından sonra yapılır.

(3) Karkasların sırasıyla tartımı, sınıflandırması ve işaretlemesi hayvanın kesimi ve kanın akıtılmasından sonra en geç bir saat içerisinde yapılır.

(4) Karkaslar, beşinci maddede belirtilen karkas kategorisini ve Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen kas yapısı ve yağ örtüsü sınıflarını gösteren bir işaret yoluyla tanımlanır. İşaretleme; sınıflandırma işlemi esnasında, okunabilir, silinmez, toksik olmayan, ısıya, suya dayanıklı ve gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılarak karkasın dış yüzüne damgalama yoluyla yapılır. İşaretleme karkasın her bir çeyreğine ve yüzeyine uygulanır. Damgalanacak harflerin ve şekillerin yüksekliği en az iki cm olur. İşaretler ön çeyreklerde sternumun kesik kenarından on cm ile otuz cm mesafede göğüs üzerine ve arka çeyreklerde dördüncü bel omuru hizasında kontrfileye uygulanır.

(5) İşaretleme, etiketleme yoluyla da yapılır. Etiketlemeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Etiketler, sadece hayvanların kesildiği onaylı kesimhanelerde bulunur ve uygulanır. Etiketler elli cm2’den küçük olamaz.

b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere ilave olarak, etiketlerde aşağıdaki bilgiler de yer alır:

1) Kesimhanenin onay numarası.

2) Kesilen hayvanın bireysel tanımlama numarası veya kesim numarası.

3) Kesim tarihi.

4) Karkasın ağırlığı.

5) Sınıflandırıcının sertifika numarası.

6) Kullanılması halinde sınıflandırmanın otomatik derecelendirme teknikleri ile yapıldığı bilgisi.

c) (b) bendinde belirtilen etiket bilgileri kolaylıkla okunabilir suretle düzenlenir.

ç) Etiketlerin dayanıklı ve yırtılmaya dirençli olması zorunludur. Etiketler karkasın her bir çeyreğinin dördüncü fıkrada belirtilen bölgelerinde dış veya iç yüzeye sıkıca tutturulur.

(6) Sınıflandırmada 11 inci maddede belirtilen otomatik derecelendirme teknikleri kullanılsa dahi etiket kullanımı zorunludur.

(7) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen işaretler ve etiketler ön ve arka çeyreklerden, etin kemiklerden ayrılması işlemi tamamlanıncaya kadar uzaklaştırılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıflandırma Sonuçlarının Bildirimi, Sınıflandırma Yöntemleri ve

Otomatik Derecelendirme Teknikleri

Sınıflandırma sonuçlarının bildirimi

MADDE 9 – (1) 8 inci maddeye göre yapılan sınıflandırmanın sonuçları, kesimi yaptıran gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik olarak bildirilir.

(2) Sınıflandırma sonuçlarının bildirilmesi amacıyla, hayvan tedarikçisi veya bu olmadığı takdirde, kesim faaliyetlerinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş faturada veya buna ekli resmî bir belgede her bir karkas için aşağıdaki bilgiler gösterilir:

a) 5 inci madde ile Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen harf ve şekiller kullanılarak kategori ile kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları.

b) Sıcak veya soğuk karkas ağırlıklarından hangisine karşılık geldiği belirtilerek, 13 üncü maddeye göre belirlenen karkas ağırlığı.

c) Karkas çengelde asılıyken gerçekleştirilen tartım ve sınıflandırma sırasında karkasın sunum şekli.

ç) Kullanılması halinde sınıflandırmanın otomatik derecelendirme teknikleri kullanılarak yapıldığı.

Sınıflandırma yöntemleri

MADDE 10 – (1) Sınıflandırma, uzman sınıflandırıcılar tarafından veya otomatik derecelendirme teknikleri kullanılarak yapılır. Uzman sınıflandırıcıların sertifikalandırılması işlemi Komisyon tarafından yürütülür. Otomatik derecelendirme teknikleri, ehil personel idaresinde uygulanır.

Otomatik derecelendirme tekniklerinin onaylanması

MADDE 11 – (1) Yetkili merci, sığır karkaslarının sınıflandırması için otomatik derecelendirme tekniklerinin kullanımına onay verebilir. Otomatik derecelendirme teknikleri, aygıt ve denklem (formül) kullanımına dayalı sınıflandırmayı kapsar. Otomatik derecelendirme tekniklerinin onaylandığını gösteren ruhsat, yetkili merci tarafından verilir. Onay, Ek-4’te yer alan sertifikasyon testi için belirlenen koşulların ve asgari gerekliliklerin karşılanması durumunda verilir. Yetkili merci, sertifikasyon testi sonuçlarının analizi için bağımsız bir kurum tayin eder.

(2) Otomatik derecelendirme tekniklerine, birden fazla karkas sunumunun kullanıldığı bir sertifikasyon testine dayanılarak onay verildiğinde, karkas sunumları arasındaki farklılıklar, sınıflandırma sonuçlarında farklılıklara neden olmamalıdır.

(3) Ruhsat verilmiş olan bir otomatik derecelendirme tekniğine ait teknik şartnamede değişiklik, söz konusu değişikliğin sertifikasyon testinin gerektirdiği asgari doğruluk seviyesini karşılaması koşuluyla yetkili merci tarafından onaylandıktan sonra yapılır.

Otomatik derecelendirme teknikleri ile sınıflandırma

MADDE 12 – (1) Otomatik derecelendirme teknikleri kullanılarak sınıflandırma yapılan kesimhanelerde;

a) Karkasın kategorisi tanımlanır. Bu amaçla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen tanımlama ve tescil sistemi kullanılır.

b) Karşılaşılan eksiklikler ve gerektiğinde alınan önlemler dâhil otomatik derecelendirme sisteminin çalışmasına ilişkin günlük rapor tutulur.

(2) Otomatik derecelendirme teknikleriyle sınıflandırma, yalnızca aşağıdaki durumlarda geçerli kabul edilir:

a) Karkas sunumu, sertifikasyon testi sırasında kullanılan sunum ile aynıysa.

b) Farklı bir karkas sunumu kullanımının otomatik derecelendirme tekniği ile elde edilen sınıflandırma sonuçlarına hiçbir etkisi olmadığı gösterilerek bu yetkili merci tarafından onaylanmışsa.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sığır Karkaslarının Pazar Fiyatlarının Kaydedilmesi,

Kullanılan Kategoriler ve Sınıflar

Kaydedilecek pazar fiyatı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne dayalı olarak oluşturulacak pazar fiyatı, kesimhanenin çengelinde tartılan ve sınıflandırılan ve üçüncü fıkraya göre sunulan karkas için her yüz kilogram başına ifade edilir.

(2) Pazar fiyatının belirlenmesinde dikkate alınacak ağırlık, soğuk karkas ağırlığıdır. Soğuk karkas ağırlığının, birinci fıkrada belirtilen sıcak karkas ağırlığından yüzde iki düşük olduğu kabul edilir.

(3) Pazar fiyatlarını oluşturmak amacıyla; hijyen gerekliliklerine uygun olarak kesilmiş ve yaşı sekiz ay ve üstü olan sığırlara ait karkaslar aşağıdaki gibi sunulur:

a) Böbreksiz.

b) Böbrek yağsız.

c) Pelvik yağsız.

ç) Diyaframsız.

d) Kuyruksuz.

e) Omuriliksiz.

f) Kavram yağsız.

g) Tranç üzerindeki (budun iç kısmındaki) yağı alınmış.

ğ) Ana toplardamar (V. jugularis) ve yapışık yağı alınmış.

h) Ligamentum nuhea alınmış.

(4) Üçüncü fıkra hükmüne istisna olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasının uygulanması için; kan, pıhtı ve apselerin uzaklaştırılması amacıyla dış yağ alınır.

(5) Karkasın çengelde tartılması ve sınıflandırılması sırasındaki sunumu üçüncü fıkrada belirtilen sunumdan farklı ise söz konusu sunumdan referans sunuma geçmek için karkasın ağırlığı Ek-3’te belirtilen düzeltici faktörler kullanılarak düzeltilir. Bu durumda her yüz kilogram karkas fiyatı buna göre düzeltilir.

Pazar fiyatlarının kaydedilmesinde kullanılan kategoriler ve sınıflar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne dayalı pazar fiyatlarının kaydedilmesi her hafta yapılır ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı kategori aşağıdaki kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları ile ilişkilidir:

a) “A” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3.

b) “B” kategori hayvanların karkasları: R3.

c) “C” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4.

ç) “D” kategori hayvanların karkasları: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3.

d) “E” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

e) “Z” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3.

(2) Yetkili merci; fiyatlardaki coğrafi farklılıkları dikkate alarak fiyatların izlenmesine, ülkenin tamamında veya bölgesel olarak karar verir.

Sığır karkaslarının pazar fiyatlarının kaydedilmesi

MADDE 15 – (1) Aşağıda yer alan ilgililer fiyatların kaydını tutmakla yükümlüdür:

a) Yıllık olarak, kendisi tarafından yetiştirilen veya kendisi adına yetiştirilen ve/veya satın aldığı yaşı sekiz ay ve üstü yirmi bin baş veya üstünde sığır kesimi yapan kesimhanenin işletmecisi.

b) Yıllık olarak, kendisi tarafından yetiştirilen veya kendisi adına yetiştirilen ve/veya satın aldığı yaşı sekiz ay ve üstü yirmi bin baş altında sığır kesimi yapan ve yetkili merci tarafından belirlenmiş kesimhanenin işletmecisi.

c) Kesimhaneye kesim için yılda yaşı sekiz ay ve üstü on bin baş veya üstünde sığır gönderen gerçek veya tüzel kişi.

ç) Kesimhaneye kesim için yılda yaşı sekiz ay ve üstü on bin baş altında sığır gönderen ve yetkili merci tarafından belirlenmiş gerçek veya tüzel kişi.

(2) Yetkili merci, asgari olarak fiyatların aşağıdaki şekilde kaydedilmesini sağlar:

a) Ülkedeki toplam kesimlerin en az yüzde yetmiş beşini kapsayan bölgelerden, bu bölgelerdeki kesimlerin en az yüzde yirmi beşi temsil edilecek şekilde.

b) Ülkedeki yaşı sekiz ay ve üstü sığır kesimlerinin en az yüzde otuzu temsil edilecek şekilde.

(3) Birinci fıkraya göre kayıt altına alınan fiyatlar; 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen her bir sınıf için tutulan fiyat kayıtlarını, ilgili oldukları ortalama karkas ağırlığını ve 13 üncü maddede belirtilen her bir unsura göre düzeltilip düzeltilmediğini gösterir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Karkas Sınıflandırma Komisyonunun Yapısı, Görev ve Yetkileri,

Çalışma Usulü ve Sınıflandırma Eğitimi

Karkas Sınıflandırma Komisyonunun yapısı

MADDE 16 – (1) Karkas sınıflandırma çalışmalarının koordinasyonu amacıyla Karkas Sınıflandırma Komisyonu kurulur. Komisyon; Bakan tarafından Bakanlığın hizmet birimlerinden belirlenen en fazla üç Bakanlık temsilcisi, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin birer daimî temsilcisinden oluşur. Komisyona, Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlık eder.

Komisyonun görev ve yetkileri, çalışma usulü ve sekretarya hizmeti

MADDE 17 – (1) Komisyon aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

a) Karkas sınıflandırma çalışmalarına yön vermek.

b) Sınıflandırıcıların sertifikalarını onaylamak.

c) Denetim raporlarına göre sınıflandırıcıların sertifikalarını iptal etmek.

ç) Karkas sınıflandırma için hayvan başına alınacak ücret miktarını belirlemek.

d) Sınıflandırma eğitimi sınav sonuçlarını onaylamak.

e) Yıl içerisinde karkas sınıflandırma konusunda yapılan uygulamalarla ilgili olarak izleme ve değerlendirmelerde bulunmak ve karşılaşılan sorunlara yönelik tedbirler almak.

(2) Komisyonun çalışma usulü aşağıdaki şekildedir:

a) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ister. İstenen bilgiler tam ve doğru olarak, talep edilen süre içerisinde Komisyona verilir.

b) Komisyon, yılda en az iki kez toplanır.

c) Komisyon, Başkanın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

ç) Komisyon üyelerinin birer oy hakkı vardır. Komisyon toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın kullanmış olduğu oy yönünde karar alınır.

(3) Komisyon sekretarya hizmeti yetkili merci tarafından yürütülür. Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Komisyonun etkin çalışması için gerekli tüm bilgi ve materyalleri hazırlamak.

b) Komisyon toplantılarını organize etmek ve düzenlemek.

c) Toplantı tutanaklarını düzenlemek ve dosyalamak.

ç) Bakanlıkça hazırlanıp yürürlüğe giren tebliğ, yönetmelik ve talimatları güncel tutmak.

d) Sınıflandırma ile ilgili şikâyet ve anlaşmazlıkları Komisyona bildirmek.

Eğitim ve sınav

MADDE 18 – (1) Karkas sınıflandırmasını gerçekleştirecek uzman sınıflandırıcılar Bakanlık tarafından yapılacak eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanırlar. Sınıflandırıcılara yönelik eğitim programına ilişkin konular, yetkili merci tarafından belirlenir.

(2) Yazılı ve uygulamalı sınav soru sayılarının ve sınıflandırıcı adayının sınava tabi olacağı karkas sayısının belirlenmesi, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması yetkili merci tarafından gerçekleştirilir. Bir sınıflandırıcı adayının başarılı sayılması için yazılı sınavın yüzde otuzu ve uygulamalı sınavın yüzde yetmişine tekabül eden puanların toplamının en az yetmiş olması gerekir. Eğitimde başarılı olan adaylara yetkili merci tarafından hazırlanan ve Komisyon tarafından onaylanan sertifikalar verilir. Sertifikaların geçerlilik süresi üç yıldır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 19 – (1) Sınıflandırıcıların performansı ve kesimhanelerde 8 inci madde kapsamında yapılan sınıflandırma ve tanımlama işlemleri ile 15 inci madde kapsamında tutulan fiyat kayıtları, önceden haber verilmeksizin Bakanlık denetçileri tarafından denetlenir.

(2) Denetimler, yıllık ortalama olarak haftada yaşı sekiz ay ve üstü yüz elli baş ve üstü sığır kesimi yapan onaylı kesimhanelerde, her üç ay içerisinde en az iki kez gerçekleştirilir. Haftada yaşı sekiz ay ve üstü yüz elli baş altında sığır kesimi yapan onaylı kesimhanelerde ise denetimler Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik kapsamında sıklığı risk esasına göre belirlenecek sürelerde yapılır. Her bir denetim rastgele seçilen en az kırk karkasta yapılır. Ancak yapılacak denetimlerin sıklığı ve kontrol edilecek asgari karkas sayısı, risk değerlendirmesine göre özellikle kesimhanelerde kesilen hayvan sayısı ve bu kesimhanelerde daha önce yapılan denetimlerin sonuçları göz önüne alınarak yetkili merci tarafından belirlenir.

(3) Otomatik derecelendirme tekniklerini kullanarak sınıflandırma yapan onaylı kesimhanelerde, 11 inci maddede belirtilen ruhsat verildikten sonraki ilk on iki ayda, her üç ay içerisinde en az altı denetim gerçekleştirilir. Her bir denetim rastgele seçilen en az kırk karkasta yapılır. Denetimlerde aşağıdaki hususlar doğrulanır:

a) Karkasın kategorisi, sınıfı, ağırlığı ve işaretlemesi.

b) Ek-4’te verilen puanlar ve sınırlar sistemini kullanan otomatik derecelendirme tekniklerinin doğruluğu.

c) Karkasın sunumu.

ç) Otomatik derecelendirme sisteminin doğruluk seviyesinin en az sertifikasyon testi sırasında elde edilen sonuçlar kadar iyi olduğunu göstermek açısından, günlük kalibrasyon ve otomatik derecelendirme tekniklerinin diğer unsurları.

d) Gerektiğinde derecelendirme metotlarının diğer teknik özellikleri ile birlikte günlük işlevlerinin test edilmesi.

e) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen günlük kontrol raporları.

(4) Denetimlere ilişkin tutanaklar, yetkili merci tarafından hazırlanır ve saklanır. Bu tutanak, kontrol edilen karkas sayısını ve hatalı sınıflandırılan veya hatalı tanımlanan karkas sayısını, kullanılan karkas sunumu çeşitlerini ve uygulanabildiğinde mevzuat gerekliliklerine uygunluklarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içerir. Tutanağın bir nüshası gıda işletmecisine verilir.

Denetim sonucu uygulanacak işlemler

MADDE 20 – (1) Denetimler neticesinde gerekliliklere uymayan hatalı sınıflandırma veya hatalı tanımlama tespit edilen durumlarda;

a) Kontrol edilen karkas sayısı ve yerinde kontrol sıklığı artırılır.

b) Kontroller sırasında hatalı sınıflandırıldığı tespit edilen karkas etiketlerinin sınıflandırıcı tarafından değiştirilmesi sağlanır.

c) Kategori hataları ve devam edegelen hatalar tespit edilen durumlarda yetkili merci ve Komisyon, 10 uncu maddede ve 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sertifika ve ruhsatları iptal eder.

ç) Devam edegelen ancak sınıflandırmayı bütünüyle etkilemeyen, alt kategori ve yağ örtüsü derecelerindeki hataların tespitinde, sınıflandırıcıların sertifikaları askıya alınır ve bu kişiler yeniden testlere tabi tutulur. Asgari şartları yerine getirdikten sonra sınıflandırıcıların sertifikaları aktif edilir. Bu süre zarfında işletmeye yedek bir sınıflandırıcı görevlendirmesi yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım Ürünleri Pazarında Ortak Düzenleme Getiren ve (AET) 922/72, (AET) 234/79, (AT) 1037/2001 ve (AT) 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüklerini Yürürlükten Kaldıran 17/12/2013 tarihli ve (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Sığır, Domuz ve Koyun Karkasının Sınıflandırılması İçin Birlik Tarafından Kullanılan Cetveller ve Bazı Karkas Kategorileri ile Canlı Hayvanların Pazar Fiyatının Bildirilmesi Bakımından (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan 20/4/2017 tarihli ve (AB) 2017/1182 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile Sığır, Domuz ve Koyun Karkasının Sınıflandırılması İçin Birlik Tarafından Kullanılan Cetveller ve Bazı Karkas Kategorileri ile Canlı Hayvanların Pazar Fiyatının Bildirilmesi Bakımından (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Uygulama Biçimlerini Belirleyen 20/4/2017 tarihli ve (AB) 2017/1184 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci madde yürürlüğe girinceye kadar, Avrupa Birliğinde onaylanarak ruhsat almış olan otomatik derecelendirme tekniklerinin kullanımı için sertifikasyon testi yapılmaksızın ruhsat verilir.

(2) Haftalık fiyatların hesaplanması ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenerek Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 11 inci maddesi 1/1/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2021 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​