Haber Tarihi

8 Aralık 2020

9 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31329

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SEBZE TOHUM SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“d) Başvuru sırasında tohumluk parseli için ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.

1) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın aslı veya sertifikanın aslının bulunduğu resmi kuruluştan onaylı sureti.

2) Çeşide ve/veya ebeveynlere ait özellik belgeleri.

3) Üretim tarlalarını gösteren krokiler.”

“Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2008

26760

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/9/2008

26997

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​