Haber Tarihi

8 Aralık 2020

9 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31329

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

PANCAR TOHUMLUĞU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“d) Başvuru sırasında fide parseli için ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.

1) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın aslı veya onaylı sureti.

2) Çeşide veya ebeveynlere ait özellik belgeleri.

3) Üretim parsellerini gösteren krokiler.

e) Başvuru sırasında tohumluk parseli için ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.

1) Fide tarlalarına ait tarla kontrol raporları.

2) Ebeveynlere ait özellik belgesi.

3) Üretim parsellerini gösteren krokiler.”

“Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2008

26759

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/9/2008

26997

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​