Haber Tarihi

16 Aralık 2020

17 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31337

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hizmetleri yürütecek personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, görevinin sonlandırılması ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususları ve bu hizmetleri yürütmekle görevli birlik ve personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun ek 2 nci maddesi ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 7 nci ve 82 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Su altı personeli yetiştirme maksadıyla açılan kurslara kara, deniz veya havuzda yapılan bedeni yetenek testleri ile yetkili hastanelerde yapılan sağlık muayenesi sonucunda katılmaya hak kazanan ve fiilen dalış eğitimine başlayan personeli,

b) Ana dalış kayıt jurnali: Tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik, dip zamanı, kullanılan gaz veya dekompresyon durakları gibi detayların tüm dalışları içerecek şekilde toplu olarak kaydedildiği, dalış amirleri ve birlik komutanı tarafından onaylanan defteri,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Basınç odası operatörlüğü kursu: Su altı teknolojisi bölümünden mezun olan veya birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş personelin katıldığı ve basınç odası iç ve dış yardımcılığına yönelik vasıfların kazandırıldığı kursu,

d) Dalgıç: Kurbağa adam statüsü devam ederken gerekli eğitimleri alarak, hava, zenginleştirilmiş hava (nitrox karışımı), helyum/azot/oksijen karışımı içeren trimix, helyum/oksijen karışımı içeren heliox gibi teknik dalış gazlarıyla, standart scuba dalış donanımları haricindeki teknik dalış ekipmanlarını da kullanarak su altı kovuk dalışı gibi ortamlarda dekompresyon beklemesi gerektirebilecek dalışlar icra edebilen, açık devre, yarı kapalı devre, kapalı devre scuba cihazlarını ve satıhtan ikmalli dalış sistemlerini kullanabilen, Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından dalgıç statüsü onaylanmış personeli,

e) Dalgıç dalış amiri: Dalış amirliği kursunu başarı ile bitirerek belge almaya hak kazanan, kurbağa adamların veya dalgıçların icra edeceği dalış görevlerini sevk ve idare eden, dalış planlarını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, görev icra edilecek bölgeyi inceleyerek gerekli dalış güvenlik tedbirlerini alan, solunacak hava, zenginleştirilmiş hava (nitrox), helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) veya helyum/oksijen karışımı (heliox) gazlarının analizlerini yapma ve acil durum planlarını hazırlama kabiliyetine sahip, Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilen personeli,

f) Dalgıç dalış amirliği kursu: Dalgıç dalış amiri yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

g) Dalgıç eğitmeni: Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından kurbağa adam, kurbağa adam dalış amiri, dalgıç ve dalgıç dalış amiri yetiştirme yetkisi verilmiş personeli,

ğ) Dalgıç eğitmeni kursu: Dalgıç eğitmeni yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

h) Dalgıç kursu: Dalgıç yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

ı) Dalgıç nitelik belgesi: Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından dalış göreviyle ilgili personel başarısının saptanması maksadıyla düzenlenen belgeyi,

i) Dalgıç unsuru: Bir dalgıç dalış amiri, beş dalgıç olmak üzere en az altı kişilik görev birimini,

j) Dalış hizmetleri: Su altı personelinin dalışla ilgili görevlerini ve bu görevlerini başarıyla icra edebilmesi maksadıyla yönergeyle belirlenmiş faaliyetleri,

k) Dalış kayıt defteri: Dalış yapan personelin, tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik, dip zamanı, kullanılan gaz veya dekompresyon durakları gibi detayların kaydedildiği ve dalış amirleri tarafından onaylanan mühürlü defteri,

l) Dalış Kıymetlendirme Kurulu: 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan, dalış hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi maksadıyla gerekli tedbirleri ve kararları almakla görevli kurulu,

m) Dalış yılı: 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi,

n) Dalış sağlık astsubayı: Basınç odası operatörlüğü kursunu ve belirlenecek diğer kursları başarı ile bitirerek, Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, mesleki ve bedeni durumları bakımından dalış sağlık astsubayı olarak görev alabilecek sağlık branşlı astsubayları,

o) Dalış uzmanlık kursları: Dalıcı personele, belirlenen alanlarda uzmanlık kazandırmak üzere verilen ve süresi/müfredatı yönerge ile belirlenen kursları,

ö) Eğitim değerlendirme sınavı (EDS): Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan su altı personelinin kara ve deniz fizik kondisyonunun ve dalış ünsiyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi maksadıyla yapılan sınavı,

p) Gaz karışım uzmanı: Uluslararası geçerliliğe sahip olan gaz karışım uzmanı (gas blender) belgesi veya dengi yetki belgesine sahip, zenginleştirilmiş hava (nitrox), helyum/azot/oksijen karışımı (trimix), helyum ve oksijen karışımı (heliox) gibi gaz karışımlarını, görev icra edilecek derinliğe uygun olarak hazırlayabilen, gaz analizlerini yapabilen, gaz karışımı için gerekli donanım ve bilgisayar programlarını kullanabilen, hazırlanan gazın nihai olarak “kullanıma hazır” onayını vererek söz konusu gaz üzerindeki içerik etiketini imzalayan personeli,

r) Gaz karışım uzmanı kursu: Gaz karışım uzmanlığı yeteneği kazandırılması amacıyla açılan kursu,

s) Kurbağa adam: Gerekli eğitimleri alarak, havayla azami 130 feet derinliğe kadar, doğrudan yüzeye çıkış imkanının olduğu ortamlarda dekompresyon beklemesi gerektirmeyen dalışlar icra edebilen ve SCUBA cihazlarını kullanabilen Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından kurbağa adam statüsü onaylanmış personeli,

ş) Kurbağa adam dalış amiri: Dalış amirliği kurslarını başarı ile bitirerek belge almaya hak kazanan, kurbağa adamların icra edeceği dalış görevlerini sevk ve idare eden, dalış planlarını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, görev icra edilecek bölgeyi inceleyerek gerekli güvenlik tedbirlerini alan ve acil durum planlarını hazırlayabilme kabiliyetine sahip, Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş personeli,

t) Kurbağa adam dalış amirliği kursu: Kurbağa adam dalış amiri yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

u) Kurbağa adam dalış eğitmeni: Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından kurbağa adam ve kurbağa adam dalış amiri yetiştirme yetkisi verilen personeli,

ü) Kurbağa adam kursu: Kurbağa adam yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

v) Kurbağa adam eğitmeni kursu: Kurbağa adam eğitmeni yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,

y) Kurbağa adam nitelik belgesi: Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından dalış göreviyle ilgili personel başarısının saptanması maksadıyla düzenlenen belgeyi,

z) Kurbağa adam unsuru: Bir kurbağa adam dalış amiri veya dalgıç dalış amiri, üç kurbağa adam olmak üzere en az dört kişilik görev birimini,

aa) SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus): Dalış hizmetlerini icra eden personelin, soluma gazını yüzey ikmaline gerek kalmaksızın kendi üzerindeki donanımlar marifetiyle kullanabilmesine imkân sağlayan açık devre, yarı kapalı devre veya kapalı devre su altı solunum cihazlarını,

bb) Su altı hekimi: Su altı hekimliği ana bilim dalı başkanlıklarında su altı hekimliği ihtisasını yapmış veya yetkili kurumlardan eğitim alarak dalış hastalık ve kazalarına müdahale etme yetkisi kazanmış, hiperbarik tedavi gerçekleştirebilen hekimi,

cc) Su altı personeli: Kurbağa adam, dalgıç, kurbağa adam dalış amiri, dalgıç dalış amiri, kurbağa adam dalış eğitmeni, dalgıç eğitmeni, dalış sağlık astsubayı ve su altı hekimi olarak görev yapacak personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Altı Personeli Temin ve Yetiştirme Esasları

Temin ve yetiştirme

MADDE 5 – (1) Dalış hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, ihtiyaç duyulan nitelikte su altı personeli Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezinde yetiştirilir veya temin edilir.

(2) Eğitmen yetiştirilmesi maksadıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hizmet alımı yapılabilir.

(3) Su altı personeli yetiştirilmesi maksadıyla duyuru yapılarak başvurular alınır. Başvuru şartlarını taşıyanlar belirlenerek ihtiyaç duyulan sınav/mülakat gibi incelemelere tabi tutulur.

(4) Seçilen adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen eğitim ve kurslara tefrik edilir.

(5) Belirlenen eğitim ve kursları başarıyla bitiren adayların durumu, Dalış Kıymetlendirme Kurulunda görüşülerek kurbağa adam ve dalgıç statüleri ve yetki durumları karara bağlanır.

Kurbağa adam adaylığı başvuru şartları ve seçimi

MADDE 6 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda subay, astsubay ve uzman erbaş olmak.

b) Sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olmak.

c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşta olmak ve aynı Yönetmelikte belirtilen hastanelerden “Kurbağa adam olur” raporu almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yaptırılacak yüzme, dalma ve bedeni yetenek sınavlarına tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilirler.

(4) Diğer birim ve kamu kurumları adına kurbağa adam personeli yetiştirilmesi durumunda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlar aranmaz.

Kurbağa adam dalış amirliği adaylığı başvuru şartları ve seçimi

MADDE 7 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam dalış amirliği adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Subaylar için, kurbağa adam niteliğini kazanmış olmak.

b) Diğer adaylar için, kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış görevini yapmış olmak.

c) Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlardan Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Kurbağa adam eğitmen adaylığı başvuru şartları ve seçimi

MADDE 8 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam eğitmen adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Subay veya astsubay olmak.

b) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.

c) Kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış görevini yapmış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler dalış eğitmeni veya dengi yetki belgesi verilen eğitimlere ve planlanan diğer kurslara tefrik edilir.

Dalgıç adaylığı başvuru şartları ve seçimi

MADDE 9 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç adaylarında aşağıdaki şart aranır:

a) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartı taşıyanlar, ihtiyaç duyulması halinde Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Dalgıç dalış amiri adaylığı başvuru şartları ve seçimi

MADDE 10 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç dalış amiri adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kurbağa adam dalış amiri olmak.

b) Dalgıç statüsünü kazanmış olmak.

c) Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan personelden Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Dalgıç eğitmen adaylığına başvuru şartları ve seçimi

MADDE 11 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç eğitmen adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Dalgıç statüsüne sahip subay veya astsubay olmak.

b) Dalgıç statüsünü kazandıktan sonra en az 36 adedi helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılmış olmak üzere, asgari 180 dalış icra etmiş olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Diğer su altı personelinin yetiştirilmesi

MADDE 12 – (1) Diğer su altı personelinin yetiştirilmesine ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.

Kurslar, belgeler ve bröveler

MADDE 13 – (1) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla yetiştirilecek su altı personelinin iştirak edeceği, tanımlarda belirtilen kurslar yurt içi/yurt dışı mesleki gelişim plânı çerçevesinde verilir. Kursları başarı ile bitiren kursiyerlere iştirak ettiği kursa ait bitirme belgesi verilir. Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılacak değerlendirmeyi müteakip adayların kurbağa adam ve dalgıç statüleri onaylanır ve/veya yetki verilir. Kurbağa adam ve dalgıç statüsü onaylanan ve/veya yetki verilen su altı personeli, ilgili dalış hizmetlerini icra eder.

(2) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığınca meslek içi eğitim kapsamında verilen eğitimlerde alınan belgeler hariç olmak üzere, ilgili bakanlık veya federasyonlarca onaylı dalıcı belgesi bulunan adayların başvurularından Dalış Kıymetlendirme Kurulunca uygun görülenler Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylanır.

(3) Kurbağa adam ve dalgıç statüsü onaylanan su altı personeline yönerge ile belirlenen dalış uzmanlık kursları verilebilir.

(4) Kurbağa adam veya dalgıç kursunu bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kurs bitirme belgesi ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bröve verilir.

(5) Hizmet alımı ile alınacak su altı eğitimlerine iştirak ettirilen personele ayrıca diploma, kurs belgesi ve bröve verilmez.

(6) Kurbağa adam veya dalgıç kursunu bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, ilgili bakanlıklar ve federasyonlarla yapılacak protokollere istinaden denklik belgeleri verilebilir.

(7) Sınavların not değerlendirmesi, diploma ve bröve verme hususları yönerge ile belirlenir.

Standartlar, ulusal ve uluslararası kurslar

MADDE 14 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalış hizmetleri yürütülürken uluslararası kabul görmüş standartlar benimsenir. Su altı personelinin eğitim seviyesinin geliştirilmesi maksadıyla, Dalış Kıymetlendirme Kurulunun teklifiyle bu standartlarda eğitim vermeye yetkili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların açtığı kurslara iştirak edilebilir.

(2) Bu kurslara tefrik edilen personel, görmüş olduğu kursların sağladığı statü niteliklerine ve yetkilere sahip olur. Denklik incelemesi Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurbağa Adam ve Dalgıç Statüleri ile İlgili Hususlar

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığının sağlanması

MADDE 15 – (1) Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığı için aşağıdaki hususlar gereklidir:

a) Kurbağa adam vasfının devamlılığını sağlamak maksadıyla her yıl 1 Eylül itibarıyla, yönerge ile belirlenen şartlarda her 3 aylık periyot içerisinde SCUBA dalış sistemi ile en az 4 dalış yapmak gereklidir. Eğitim veya görev kapsamında icra edilen dalışlar, Ana Dalış Kayıt Jurnaline ve personele ait Dalış Kayıt Defterine işlenir.

b) Dalgıçlar, statülerinin devamlılığının sağlanması maksadıyla, yönerge ile belirlenen şartlarda, her 3 ay içinde asgari 5 dalış görevi icra eder. Bu dalışların 1 adedi, helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılır.

c) Zorunlu nedenlerle 4 ay ve daha fazla süre ile dalış hizmetlerinden ayrı kalarak dalış yapamayan su altı personelinin tekrar göreve dönüşünde en az 2 haftalık dalış intibak eğitimi görmesi gerekir. İntibak eğitiminin içeriği yönergeyle belirlenir.

ç) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, gerekli görmesi halinde, su altı personelini zamana ve şarta bağlı kalmaksızın tazeleme ve intibak eğitimine alabilir.

d) Dalış hizmetleri kapsamında mesleki nitelikler yönünden tanzim edilen ve örneği yönerge ile belirlenen kurbağa adam nitelik belgesi veya dalgıç nitelik belgesine göre su altı personelinin not toplamının “yeterli” seviyede olması gerekir.

Sağlık

MADDE 16 – (1) Dalış timleri, dalış görevlerinin başarıyla icra edilmesi ve bedeni yeterliliğin sağlanması maksadıyla düzenli sportif faaliyetler icra eder.

(2) Fiili dalış hizmetinde bulunan ve dalış yapan bütün personelin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, dalış yapmasına sağlık açısından engel teşkil edecek durumu olmadığına dair rapor alacağı periyodik muayene sürelerinin kontrolü ve takibi değerlendirme amirleri tarafından yapılır.

(3) Hastalık nedeniyle bir defada 120 günden fazla istirahat alanlar, istirahatin bitimini müteakip, dalış yapabileceğine dair rapor almak üzere ilgili hastanelere sevk edilir.

(4) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, gerek görülmesi halinde zamana bağlı kalmaksızın, personelin ikinci fıkrada belirtilen raporu almasını isteyebilir.

(5) Sağlık sorunları nedeniyle, kurbağa adam veya dalgıçlık statüsünü kaybeden personelden, tekrar göreve dönmek isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hastanelerin sıhhî kurullarından “Kurbağa adam veya dalgıçlık görevine devam eder.” raporu alanlar arasından, Dalış Kıymetlendirme Kurulunca uygun görülenlerin durumu Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylanır.

(6) Kurbağa adam veya dalgıç kursu periyodu içerisinde uzman doktor raporuyla onaylanmış sağlık mazereti olan ve kursa devam edemeyen adaylar, adaylığa müracaat şartlarını taşıdığı sürece müteakip dönemlerde açılan kurbağa adam ve dalgıç kurslarına tekrar müracaat edebilir.

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin verilmesi, değiştirilmesi, kaldırılması

MADDE 17 – (1) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, dalış hizmetleriyle ilgili kurbağa adam ve dalgıç statüleri vermeye, değiştirmeye, kaldırmaya ve bunlara yönelik araştırma yapmaya yetkilidir. Aşağıdaki durumlar kurbağa adam ve dalgıç statüsünün kaldırılmasını gerektirebilir:

a) Sıhhi yetersizlik: Su altı personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerini taşımadığının, aynı Yönetmelikte belirtilen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca saptanmasıdır. Personelin kurbağa adam ve dalgıç statüsü sağlık raporunun imzalandığı tarihte sona erer.

b) Disiplinsizlik: Su altı personelinin bir sicil dönemi içerisinde;

1) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde 10 disiplin ceza puanı,

2) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 5 beş yıl içinde 20 disiplin ceza puanı,

almasıdır.

c) Mesleki yetersizlik: Su altı personelinin; yönergede belirtilmiş görevlerin yerine getirilmesi kapsamında, kurbağa adam nitelik belgesi veya dalgıç nitelik belgesinde belirtilen yeterli puana ulaşamaması veya Eğitim Değerlendirme Sınavlarında (EDS) başarı gösterememesidir.

(2) Disiplinsizliği ve mesleki yetersizliği tespit edilen su altı personeli, haklarında kesin karara varılmak üzere Dalış Kıymetlendirme Kuruluna sevk olunur. Bu personelin durumu, Dalış Kıymetlendirme Kurulunda görüşülür ve hakkında "Kurbağa Adam veya Dalgıç Görevi Yapamaz" kararı verilenlerin kurbağa adam veya dalgıç statüsü, Sahil Güvenlik Komutanının kurul kararını tasdik ettiği tarihte sona erer.

(3) Kurbağa adam veya dalgıç statüsü Eğitim Değerlendirme Sınavlarındaki başarısızlığı nedeniyle sona erdirilen personelden, müteakip dönemde kara ve deniz fizik kondisyon seviyesi tekrar istenen seviyeye gelenlerin durumu Dalış Kıymetlendirme Kurulunun kararına göre yeniden değerlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Dalış Kıymetlendirme Kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Dalış Kıymetlendirme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı (Kurul Başkanı).

b) Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi Amiri.

c) Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi kurbağa adam ve dalgıç eğitmenlerinden 3 personel.

ç) Kurul toplantısının, personelin kurbağa adam veya dalgıç statüsünün kaldırılması ile ilgili olması durumunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığından görevlendirilecek bir personel ve hakkında karar alınacak personelin birinci değerlendirme amiri.

(2) Dalış Kıymetlendirme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Su altı personelinin seçimi, yetkilendirilmesi, görevinin sonlandırılması hakkında karar almak.

b) Kurbağa adam veya dalgıç personelin statülerinin verilmesi, kurbağa adam veya dalgıç statüsünün kaldırılması veya devamı hakkında karar almak.

c) İlgili mevzuat kapsamında kurbağa adam ve dalgıç ihtisası ile ilgili ihtiyaç duyulan mevzuat tekliflerini hazırlamak.

ç) Kurbağa adam ve dalgıçların, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri haiz olmadıklarının yetkili hastanelerin sıhhi kurullarınca saptanması durumunda söz konusu personelin teorik konularda eğitmenlik yapması hususunu değerlendirmek.

d) Su altı personeline verilecek kursların tespiti ve denklik incelemeleri ile yönergeyle belirlenecek diğer görevler hakkında çalışmalar yaparak karar almak.

e) Dalış hizmetleriyle ilgili denetleme, kontrol, sınav, mülakat gibi işlemleri yapmak.

(3) Çalışma, karar alma ve toplanma usulleri yönergeyle düzenlenir.

(4) Kurul üyeleri, kadrolarında yapılacak değişiklikler doğrultusunda yeniden belirlenebilir.

Görevlendirme ve nöbet

MADDE 19 – (1) Eğitim görevi planlaması yapılırken, haftalık arama kurtarma becerilerini geliştirecek dalış eğitimi veya görev icra edilmesi hedeflenir. İklimsel koşullar göz önünde bulundurularak eğitim görevi en fazla iki defa ertelenebilir.

(2) Diğer görevlendirme ve nöbet hususları yönerge ile belirlenir.

Tazminat

MADDE 20 – (1) Su altı personelinin tazminat işlemleri, 2629 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.

Dalış emniyeti

MADDE 21 – (1) Tüm su altı personeline dalış hastalığı ve kazalarında ilk yardım ve ekipman kullanımı konusunda gerekli eğitimler verilir. Yönergede belirtilen ilk yardım güvenlik ekipman ve araçları, görev bölgesinde çalışır vaziyette ve hazır bulundurulur.

(2) Dalış görevi öncesinde dalış amiri tarafından, kurumlarla koordine kurularak bünyesinde tazyik odası bulunan en yakın hastane ve olası acil bir durumda yapılacak intikal planlanır.

(3) Su altı personelinin, fiziki ve psikolojik yönden dalışa hazır olması kendi sorumluluğundadır. Personelin dalışa yönelik fiziki yeterliliği Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi tarafından iki yılda bir test edilir. Fiziki yeterlilik testine ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.

(4) Dalış görevi öncesinde personel tarafından doldurulan sağlık bildirim formu, dalış amiri veya su altı hekimi tarafından incelenerek personelin dalışa engel bir durumunun olup olmadığı kontrol edilir. Personelin talebi veya dalış amirinin gerekli görmesi halinde, personel en yakın su altı hekimi tarafından muayene edilmek üzere sevk edilir.

(5) Dalış yapamayacağını beyan eden personel, neden dalış yapamadığını, görev veya eğitim sonrası yazılı olarak bildirir. Bir yıl içerisinde 3 defadan fazla dalış yapamayan personelin durumu, dalış amirinin teklif etmesi durumunda, Dalış Kıymetlendirme Kurulunda görüşülür. Gerekli görülenler tekrar sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilir. Personelin kurbağa adam veya dalgıç statüsünün devam edip etmeyeceği hususu Dalış Kıymetlendirme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(6) Görev ve eğitim dalışlarında, envanterde olmayan araç, gereç ve teçhizat kullanılmaz. Dalış araç, gereç ve teçhizatı sorumluları tarafından her zaman faal, bakımlı ve dalışa hazır bulundurulur. Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından, her yıl veya ihtiyaç duyulduğu zaman, söz konusu araç, gereç ve teçhizatın muayenesi ve denetlemesi yaptırılır. Muayene ve denetlemeye ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.

(7) Tüm dalışlarda, Dalış Kıymetlendirme Kurulunun belirleyeceği, uluslararası kabul görmüş hava tabloları kullanılır.

(8) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıç ve kurbağa adam personelinin dalış eğitim hususları yönerge ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Formlar

Dalgıç nitelik belgesi ve kurbağa adam nitelik belgesi

MADDE 22 – (1) Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından, dalgıç veya kurbağa adam statüsüne sahip personel veya eğitim gören adaylar hakkında, dalış göreviyle ilgili personel başarısının saptanması maksadıyla dalgıç veya kurbağa adam nitelik belgesi düzenlenir.

(2) Dalgıç nitelik belgesi veya kurbağa adam nitelik belgesi, dalış eğitmenleri tarafından eğitim sürecinde ihtiyaç duyulduğunda veya eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenir. Değerlendirme amirleri tarafından ise her yıl Mart ayında veya her ihtiyaç duyulduğunda düzenlenir. Değerlendirme amirlerinin nitelik belgesini doldurabilmesi için ilgili personel ile asgari 3 ay görev yapması gerekir. Nitelik belgelerine ilişkin ayrıntılı hususlar yönergeyle düzenlenir.

(3) Değerlendirme amiri kurbağa adam veya dalgıç olmayan su altı personelinin nitelik belgeleri Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi tarafından doldurularak personelin şahsi dosyasında muhafaza edilir.

Dalış kayıt formu, dalış kayıt defteri ve ana dalış kayıt jurnali

MADDE 23 – (1) Dalış kayıt formu, dalış anında tutulan formdur. Buradaki bilgiler dalışı takiben dalış kayıt defterine geçirilir. Bu formun tutulmasından dalış amiri sorumludur.

(2) Dalış kayıt defteri, fiili dalış yapan personelin bağlı olduğu komutanlık tarafından her bir personel için ayrı tutulan defterdir.

(3) Dalış birimleri tarafından ana dalış kayıt jurnaline Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı icra edilen tüm dalışlar kaydedilir.

(4) Bu kayıtlarla ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sorumluluklar ve Denetim

Dalış cihaz aletleri ile ilgili sorumluluklar ve denetim

MADDE 24 – (1) Dalış timlerinde görevli her personel kendisine tahsis edilmiş dalış cihaz ve aletlerinin dalış sağlığına halel getirmeyecek şekilde faal, bakımlı ve her an dalışa hazır bulundurulmasından bizzat sorumludur.

(2) Dalış timleri bünyesinde bulunan dalış teçhizatının göreve hazır bulunup bulunmadığı Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezince oluşturulacak bir heyet tarafından yılda bir defa denetlenir. Denetleme sonuç raporları, dalış timinin bağlı olduğu komutanlığa ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

(3) Denetleme, dalış ve cihazlarla ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.

(4) Dalış malzemelerinin onarım, kalibrasyon, test ve hurda enkaz köhne işlemleri yönerge ile düzenlenir.

Dalış kadroları dışında görevli personel için zorunlu dalış

MADDE 25 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki fiili dalış kadroları dışında görev yapan kurbağa adam ve dalgıç personelinin zorunlu dalışlarının planlaması ve icrası, emrinde olduğu komutanlıkça sağlanır.

Tasdikname

MADDE 26 – (1) Her kurbağa adam veya dalgıç adayı, uygulamalı dalış eğitimlerine başlamadan önce dalış kaza ve hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgileri ihtiva eden ve içeriği yönergeyle düzenlenen tasdiknameyi iki nüsha olarak imzalar. Bu belgenin bir nüshası Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezinde, bir nüshası da ilgili personelin şahsi dosyasında muhafaza edilir.

Sağlık bildirim formu

MADDE 27 – (1) Dalış yapacak personel, dalış öncesi sağlık durumunun uygun olup olmadığına dair, yönergeyle içeriği belirlenen sağlık bildirim formunu doldurarak imzalar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​