Haber Tarihi

15 Aralık 2020

16 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31336

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı işlem ve hizmet bedellerinin belirlenmesine ve tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bedel: İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yer alan işlem ve hizmetlerin parasal karşılığını,

b) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi: Kurumun işlem ve hizmetleri ile bunların parasal karşılığının belirlendiği ve Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanan listeyi,

c) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlem ve Hizmet Bedellerine İlişkin Hususlar

İşlem ve hizmetler

MADDE 4 – (1) Kurumun işlem ve hizmetleri aşağıdaki ana başlıkları içerir:

a) Yetkilendirme.

b) Denetim.

c) Değerlendirme.

ç) Diğer.

(2) Birinci fıkrada belirlenen ana başlıklara ilişkin alt başlıklar İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenir.

Bedel tespiti

MADDE 5 – (1) Kurumun işlem ve hizmet bedelleri yıllık olarak aşağıdaki usulle tespit edilir:

a) Kurumun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, bir sonraki yılda uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi amacıyla Kurumun ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak işlem ve hizmetin maliyet unsurlarının niteliğine göre; yeniden değerleme oranı, yurt içi üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer hususlar dikkate alınarak bir sonraki yılın İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı hazırlanır.

b) Hazırlanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın Kasım ayı sonuna kadar Kurula sunulur.

c) Kurul tarafından onaylanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç Aralık ayının son iş günü Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.

Yıl içerisindeki değişiklikler

MADDE 6 – (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikler, Kurul kararı ile uygulamaya konulur. Yapılan değişiklikler Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.

İşlem ve hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde aksi belirtilmedikçe, işlem ve hizmet bedeli ödemeleri hizmet gerçekleşmeden önce verilecek tahakkuk numarası ile yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre yapılır.

(2) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin kısım kısım yapılacağının belirlendiği durumlarda ilgili kısma ilişkin ödenecek bedel; yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(3) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin hizmet gerçekleştikten sonra yapılacağının belirlendiği durumlarda ödenecek bedel; hizmetin verildiği tarihte yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(4) Süresi içerisinde ödenmeyen işlem ve hizmet bedeline, genel hükümlere göre gecikme zammı uygulanır, bu alacaklar genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Bedel iadesi

MADDE 8 – (1) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruların başvuru sahibinden kaynaklanan bir nedenle olumlu sonuçlanmaması halinde tahsil edilmiş işlem ve hizmet bedeli iade edilmez. Başvuruların yenilenmesi halinde işlem ve hizmet bedeli tekrar alınır.

(2) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından fazla veya yanlış ödenen bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilir.

(3) Kurum tarafından işlem veya hizmetin kısmen veya tamamen sunulamadığı durumlarda başvuruda alınan bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine kısmen veya tamamen iade edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, ilk İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanır. Bu İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanana kadar yapılan başvurular ile karara bağlanmamış mevcut başvurular başvuru tarihindeki işlem ve hizmet bedellerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​